لینک های دسترسی

تولید تریاک 'امسال در افغانستان احتمالا کاهش خواهد یافت'


ملل متحد میگوید،احتمال دارد که تولید تریاک امسال در افغانستان کاهش یابد.

مامورین ملل متحد در مورد مواد مخدر و جنایات امروز یکشنبه طی گزارشی گفتند که بازار مشبوع تریاک، خشکسالی و قیم بلند گندم، برخی از عواملیست که احتمالا تولید تریاک را کاهش خواهد داد.

گزارش همچنان حاکیست که اگر برنامه های ضد تولید مواد مخدر به شکل موثر تری انجام یابند، کاهش در تولید مواد مخدر، در یک تعداد از ولایاتی که عاری از کوکنار اعلام شده اند، از ۱۸ به ۲۲ افزایش خواهد یافت.

افغانستان بیش از ۹۰ فیصد تریاک جهان را تولید میکند و تریاک جز عمدۀ هروئین میباشد. گفته میشود که خشونت های طالبان در افغانستان قسماً توسط قاچاق مواد مخدر تمویل میشود.

سال گذشته مامورین ملل متحد تخمین کرده بودند که طالبان از قاچاق مواد مخدر، تقریبا ۵۰۰ ملیون دالر مفاد برداشته اند.

مقامات افغان و جهان سعی دارند که با هدف قرار دادن قاچاقبران و فراهم ساختن کشت بدیل به زارعین افغان، مشکل مواد مخدر را در آن کشور محو سازند.

XS
SM
MD
LG