لینک های دسترسی

سوء تغذی عامل عمدۀ مرگ و میر اطفال در اکثر کشور ها


سوء تغذی در بسیاری کشور های جهان یکی از علل عمدۀ مرگ و میر در بین اطفال تلقی میگردد. به اساس آماریکه به نشر رسیده است، بعضاً ده فیصد اطفال پائین تر از سن ۵ سال، از سبب سوء تغذی تلف می شوند.

به اساس تحقیقات تازه یک مؤسسه خیریۀ بین المللی، غذا های قبلاً تهیه شده ایکه کیفیت غذایی بهتری دارند میتوانند اثرات سوء تغذیه در اطفال را پائین آورده و در دراز مدت، تعداد مرگ و میر در اطفال را کاهش دهند.

ریبیکا گرییس، عضو تیم دوکتوران بدون سرحد در ناحیۀ مارادی کشور نایجیریا، نتایج کار آن گروه را در منطقه از نزدیک مورد مطالعه قرار داده است.

ریبیکا: "قبل از فصل جمع آوری حاصلات معمولاً برای چندین ماه، از ماه آگست تا ماه اکتوبر، مواد غذائی از نگاه کمیت کمتر بوده و از نگاه کیفیت نیز پائین است. درین ماه ها، تعداد بیشتر ضایعات مشاهده میشد. یعنی وزن اطفال قبل از سن پنجسالگی، به مقایسه قد شان، پائینتر از حد عادی و نارمل است. و این وضع همه ساله تکرار میشود."

این گروه طبی برای اطفال در بعضی ازین قریه جات در ماه هائیکه مواد غذائی کمتر میسر بوده است، یک نوع خستۀ نبات محلی را که ماهیت غذائی خوبی دارد، تهیه و به آنها توزیع نمودند.

کارمندان طبی اطفالی را که این نوع خسته و غذای علاوگی برایشان توزیع نموده بودند و آنهائی را که برای شان این نوع غذای علاوه گی داده نشده بود، مورد مطالعۀ دقیق قرار دادند.

ریبیکا گرییس:"آنچه ما دریافت نمودیم آن بود در اطفالیکه ازینگونه خسته یا مغزیات تناول نموده بودند، حالات سوء تغذی بطور قابل ملاحظه ای تزول کرده و مانع ضایعات شدید و متوسط گردید."

انجام این مطالعه در خود نایجیریا و در کشور های دیگر رو به انکشاف، سبب کشیدگی هائی گردید. مردم فقیر درین جوامع، در جریان ماه هائیکه مواد غذائی کافی موجود نیست، قدرت خرید این گونه مغزیات را که نسبتاً قیمت بلند دارد، ندارند.

مؤسسات خیریۀ بین المللی نمیخواهند این گونه غذائی را که قیمت بالا دارد، رایگان توزیع کنند؛ زیرا آنها معتقد اند اگر این کار را انجام دهند، حکومات از وظیفۀ اصلی شان که فراهم نمودن آسودگی مردم است، شانه خالی خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG