لینک های دسترسی

روسیه میگوید کوره ذروی بوشر ایران را در سال جاری بکار میاندازد


رئیس پروگرام ذروی روسیه میگویدکشورش تصمیم دارد کوره ذروی بوشر را ایران را در سال جاری بکار اندازد.

سیرگی کییرینکو به منابع خبری روسیه امروز پنجشنه گفت، هرگاه کدام حادثه غیر منتظره دست ندهد، این کوره طبق تجویز قبلی، در ختم سال جاری، بکار خواهد افتاد.

او اظهار کرد کدام سوالی در ارتباط به شروع تخنیکی این پروژه در بین روسیه و مقامات ایرانی باقی نمانده است.

کیر ینکو گفت تصمیم دارد در اواخر ماه جاری به ساحه ساختمانی این کوره در بوشر مسافرت کند.

روسیه بر این پروژهدر ۱۹۹۵ شروع به کار کرد. روسیه میگوید مواد سوخت برای فعال سازی اولین کوره ذروی ایران، قبلاً انتقال داده شده است.

تاریخ بکار انداختن این کوره در گذشته بکرات بتاخیر افتاده است. مامورین ایرانی مسولیت این تاخیرات را قسماً تعذیرات خارجی وابسته به پروگرام مورد مناقشۀ ذروی میخوانند.

XS
SM
MD
LG