لینک های دسترسی

اوباما: وضع در افغانستان 'آزمون بزرگ'


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، مشی ایالات متحده در قبال افغانستان را مورد بررسی دوباره قرار داده و میگوید، تلاشهای اعمار دیموکراسی در آن کشور بگونه ایکه در عراق صورت گرفت، به پیش نرفته است.

کنت کلاین خبرنگار صدای امریکا از قصر سفید گزارش میدهد که آقای اوباما همچنان در اولین کانفرانس مطبوعاتی اش در بعد از احراز مقام ریاست جمهوری، در مورد تهدید القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان صحبت نمود.

رئیس جمهور اوباما وضع در افغانستان را ”آزمون بزرگی” خوانده و میگوید پیشرفت بجانب دیموکراسی در آن کشور نظر به عراق عقب مانده است.

اوباما: "ما شاهد بر گذاری انتخاباتی در عراق بودیم که نسبتاً به آرامی گذشت و چنین احساس میشود که سیستم سیاسی بطور درستی کار میکند. این حالت را نمیتوان در افغانستان مشاهده کرد. در آیندۀ نزدیک انتخابات در افغانستان صورت میگیرد، اما چنین بنظر میرسد که حکومت ملی بطور مؤثری از آنچه در جوامع اطراف میگذرد، بسیار بی خبر است."

رئیس جمهور اوباما در کانفرانس مطبوعاتی که در سراسر کشور نشر گردید، گفت مراکز دهشت افگنی در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان باید از بین برده شود. او میگوید، بحیث قسمتی از بررسی های دوباره، تلاشهای همکاری در ساحات فعالیتهای دپلوماتیک، اقتصادی و نظامی امریکا و قوای چندین ملیتی درین مسئله را ارزیابی خواهد کرد.

اوباما: ”برعلاوه مشاهده میگردد کهطالبان و فعالین القاعده در نواحی صوبه سرحد پاکستان و نواحی سرحدی بین افغانستان و پاکستان آزادانه فعالیت دارند و آنچه ما تا بحال ندیده ایم آنست که برای از بین بردن این مراکز که در نهایت، منتج به مؤفقیت ماموریت ما خواهد گردید، تلاش همه جانبه ای صورت نگرفته است.

ایالات متحده در حال حاضر ۳۳ هزار عسکر در افغانستان دارد و توقع میرود که این تعداد دو برابر گردد. آقای اوباما میگوید او برای مؤفقیت در جنگ در افغانستان تقسیم اوقات مشخصی ندارد، اما او تأکید ورزید شکست دادن القاعده و طالبان همانطوریکه به پاکستان مهم است به افغانستان نیز حائز اهمیت خاصی میباشد.

اوباما: ”َاین برای پاکستان و ما قابل قبول نیست که کسانی با معافیت تام بتوانند مردان، زنان و اطفال بی گناه را بقتل برسانند.

رئیس جمهور اوباما، نمایندۀ خاصش برای جنوب آسیا، ریچارد هالبروک دپلومات را، به سببی به منطقه فرستاد که حمایت ایالات متحده از حکومت آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان را تقویه بخشد. رئیس جمهور اوباما در کانفرانس مطبوعاتی اش گفت ایالات متحده باید یقین حاصل نماید تا پاکستان در جنگ علیه تهدید دهشت افگنی "متحد قوی" باقی بماند.

XS
SM
MD
LG