لینک های دسترسی

اوباما: ایالات متحده در جستجوی فرصت برای صحبت با ایران است


رئیس جمهور اوباما میگوید ایالات متحده در جستجوی فرصتهای برای صحبت با ایران است و میگوید امیدوار است شرایطی در چند ماه آینده ایجاد شود تا مذاکرات بالمواجه آغاز شده بتواند.

آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی دیروز دو شنبه گفت، برنامۀ ذروی ایران تهدید به آغاز یک مسابقۀ تسلیحاتی میکند.

وی اذعان داشت که سالها بی اعتمادی بین ایران و ایالات متحده مشکلی است که باید رفع شود.

رئیس جمهور اوباما همچنان گفت وی به این باور است که برای ایالات متحده مهم است که کاهش زراد خانۀ ذروی خود را به محو مؤثری آغاز نماید تا معاهدات عدم انتشار سلاح ذروی بتواند در سالهای آینده استحکام یابد.

رئیسجمهور اوباما گفت به این باور است که چنین معاهدات تضعیف گردیده و اگر سلاح ذروی در یک منطقۀ آسیب پذیری چون شرق میانه وجود داشتهباشد، همگان مواجه به خطر خواهد بود.

رئیس جمهور اوباما در یک مورد دیگر سیاست خارجی گفت از جنرال دیویدپترییس خواسته است که با دیپلوماتهاو متحدین برای ارزیابی مساعی ایالات متحدهدر افغانستان کار نماید.

آقای اوباما گفت هدف،تعین ستراتیژی برای ریشه کن کردن پناه گاه های مصؤن دهشت افگنیدر منطقۀ سرحدی بین افغانستان و پاکستان است.

آقای اوباما گفت شکی ندارد که دهشت افگنان پناه گاه های مصؤنی در پاکستان تاسیس کرده اندو ایالات متحده باید پاکستان را معتقد بسازد که این پناه گاه ها، پاکستان را بیشتر از دیگران، مواجه به خطر میسازد.

XS
SM
MD
LG