لینک های دسترسی

گزارش انتقادی در مورد سوابق حقوق بشر ترکمنستان


یک گزارش جدید از رهبر ترکمنستان بخاطر وفا نکردن به تعهدش مبنی بر بهبود بخشیدن بوضع حقوق بشر دران کشور، انتقاد کرده است.

سازمان عفو بین المللی، قربان قلی بیردی محمدوف، رئیس جمهور را بیک تعداد تخطی ها بشمول سانسور، شکنجه و ناپدید شدن ها متهم میکند.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنان میگوید او موج جدیدی از سرکوبی ها را از ماۀ اپریل سال ۲۰۰۸ باینطرف آغاز کرده است. این گزارش حاکیست که ژورنالیست ها، فعالین مدنی و معتقدین بمذهب اذیت و تخویف میشوند.

آقای محمدوف از طریق یک نمایندۀ حکومت به آژانس خبرگزاری رویتر میگوید که تصویب یک قانون اساسی جدید عملیۀ دیموکراسی سازی کشور را برگشت ناپذیر میسازد.

بیردی محمدوف، رئیس جمهور در ماۀ فبروری سال ۲۰۰۷ بعد از مرگ ناگهانی صفر مراد نیازوف، رئیس جمهور مطلقۀ ترکمنستان، کنترول آن کشور سرشار از نفت را بدست گرفت.

گروه های عمدۀ مخالف حکومت ترکمنستان در تبعید بسر میبرند و در انتخابات اشتراک نکردند.

XS
SM
MD
LG