لینک های دسترسی

اولین جلسۀ کابینۀ جدید زمبابوی در سایۀ توقیف یک عضو جبهۀ مخالف


کابینۀ جدید زمبابوی امروز در حالی در هراری، پایتخت آن کشور تشکیل جلسه داد که یکی از کسانی که برای خدمت در حکومت وحدت انتخاب شده بود، برای اولین بار در محکمه ظاهر شد.

روی بنت در یک محکمه در شهر شرقی موتاری به توطئه جهت ارتکاب دهشت افگنی، سرقت و دخول غیر قانونی به کشور، متهم گردید.

او در آغاز به خیانت ملی متهم گردیده بود ولی آن اتهامات بروز یکشنبه فسخ گردید.

بنت بروز جمعه، قبل ازانکه بحیث معین وزارت زراعت حلف وفاداری یاد کند توقیف گردید. مورگن چنگیرای، صدراعظم و رهبر حزب جنبش برای تغیر دیموکراتیک، او را به این عهده تعیین کرده بود.

جنبش برای تغیر دیموکراتیک میگوید اتهامات علیۀ بنت انگیزۀ سیاسی دارد و رهائی فوری او را تقاضا نموده است.

XS
SM
MD
LG