لینک های دسترسی

'تدابیر شدید ضد دهشت افگنی، احترام به حقوق بشر را خدشه دار ساخته است'


یک هیئت بین المللی متشکل از متخصصین قانونی میگوید، تدابیر شدید ضد دهشت افگنی از جانب ایالات متحده و کشور های دیگر، احترام به حقوق بشر را خدشه دار کرده است.

این هیئت که توسط میری رابنسن، کمشنر عالئ حقوق بشر ملل متحد رهبری میشود، در یک گزارش بروز دوشنبه گفت، بعضی از دیموکراسی های پیشقدم ِ جهان، قوانین و مشئ های را تحت عنوان ِ به اصطلاح جنگ علیه دهشت افگنی، عرضه داشته اند.

گزارش ۲۰۰ صفحه ای، ایالات متحده را به اِعمال شکنجه، توقیف های مستبدانه و محکمه های غیر عادلانۀ مظنونین ِ دهشت افگنی، متهم می سازد.

گزارش میگوید، مطالعات سه ساله نشان داده است بسیاری از حکومات، تخطی های شانرا با مقایسه با ایالات متحده، توجیهه میکنند. اعضای هیئت از حکومت جدید ایالات متحده در خواست میکنند تا در مساعی برای احیای احترام به حقوق بشر، پیشقدم شود.

XS
SM
MD
LG