لینک های دسترسی

شمولیت مهاجرین به اردوی امریکا - کسب اقامه دایمی (گرین کارت)


با در نظرداشت جنگ در عراق و افغانستان، قوای نظامی امریکا با کمبود عساکر مواجه میباشد. اردوی امریکا استخدام مهاجرین با تجربه که درین کشور با ویزه های موقت زنده گی میکنند، آغاز میکند که ازین طریق آنها میتوانند در مدت شش ماه، تابیعت امریکا را اخذ نمایند.

افرادیکه دارای اقامه دائمی (گرین کارد) است، در گذشته نیز میتوانستند در اردو شامل شوند.

به اساس معلومات اشخاصی که با این طرح آشنائی دارند، بعد از جنگ ویتنام، این اولین باری است که نیرو های نظامی امریکا اجازه میدهد تا اشخاصیکه برای حد اقل دو سال در ایالات متحده با ویزه موقت بوده اند، شامل اردو شوند.

استخدام کننده گان توقوع دارند، مهاجرین موقتی با تعلیمات بیشتر، مهارت ها در لسان و بخش های دیگر نسبت به تعداد زیاد امریکایی ها، بهتر خواهند بود تا نظامیان امریکا را در تکافو کمبودی ها در بخش های صحی، ترجمانی و تحلیل استخباراتی کمک نمایند.

تورن جنرال بنجمین فریکلی، استخدام کننده ارشد اردوی امریکا میگوید برای قوای نظامی امریکا آگاهی فرهنگی در کشور های مختلف اهمیت خاصی دارد. او که مسول این برنامه است میگوید در بین این طبقه، اشخاص لایق و ورزیده نیز شامل است.

وزارت دفاع در سال اول یک هزار تن را از سراسر امریکا استخدام خواهد کرد. اگر برنامه طوریکه پیشبینی شده، موفق بود، در سال های بعدی آنرا توسعه خواهد داد.

سالانه در حدود هشت هزار شخصیکه دارای ویزه اقامه دائمی اند، در اردوی امریکا شامل میشوند. همین اکنون در حدود 29 هزار خارجی که تابعیت امریکایی ندارند، در اردوی این کشور ایفای وظیفه میکنند.

بعد از حملات یازدهم سپتمبر، باوجودیکه وزارت دفاع ایالات متحده میتواند در صورت جنگ مهاجرین موقتی را در اردو جلب نماید، مامورین کوشش نمود تا زمنیه استخدام اشخاصی را مساعد سازد که دارای ویزه موقتی اند تا از مشکلات در رتبه بندی و اختلاف نظر عساکر سابقۀ اردو جلوگیری نمایند.

مهاجرینکه اسناد قانونی نداشته باشند، نمیتوانند درین برنامه اشتراک نماید و این پالیسی در آینده تغیر نخواهد خورد. و اشخاصیکه دارای ویزه موقت اند، سابقه جرمی آنها قبلاً مورد برسی قرار گرفته است.

افسران جلب میگویند طی سالهای گذشته تعداد زیاد افرادیکه دارای ویزه موقتی اند کوشش نمودند تا در اردوی امریکا شامل شوند، زیرا بخاطر جنگ در عراق و افغانستان تعداد عساکر کم شده بود، ولی بخاطر نداشتن اقامه دائمی درخواستی آنها رد شده بود.

این برنامه برای مهاجرینی در نظر گرفته شده که وزارت دفاع میگوید اهمیت استراتیژیک دارد. محصلین و پناهده گان نیز میتوانند درین برنامه سهیم شوند.

این برنامه در شهر نیویارک برای ۵۵۰ تن مهاجر که با بیش از ۳۰ زبان آشنائی دارند، آغاز خواهد شد. سه صد داکتر طب نیز درین جمع در نظر گرفته شده است. طی چند روز آینده برنامه استخدام آنها آغاز خواهد شد.

بخاطر شامل شدن درین برنامه، علاقمندان باید به اثبات برسانند که برای دو سال در ایالات متحده زنده گی کرده باشند و درین مدت برای بیش از ۹۰ روز از امریکا خارج نشده باشند. آنها امتحان زبان انگلیسی را نیز باید سپری نمایند.

کسانیکه در بخش لسان همکاری میکنند، باید برای چهار سال کار نماید، مدت کار متخصصین طب در خارج از امریکا سه سال و در داخل شش سال تعین شده است. اگر آنها بشکل مخلصانه وظایف شانرا انجام ندهند، حق تابیعت از ایشان گرفته خواهد شد.

الیاندرو کمپاس، یکی از استخدام کننده گان اردو میگوید در جنگ عراق او خود شاهد بود که عساکر عربی زبان موثریت خاصی در اجرای عملیات داشتند. او میگوید زمانیکه عساکری در تیم شامل باشد که خود آنها زبان در بفهمند، اردو میتواند با دقت و اعتبار بیشتر ماموریت را به انجام برساند.

XS
SM
MD
LG