لینک های دسترسی

تقاضای رهبران اروپا برای کنترول بازار های مالی و محصولات


رهبران اقتصادهای عمدۀ اروپا موافقه نموده اند تا همۀ بازارهای مالی و محصولات مالی باید توسط حکومت کنترول شود.

مقامات اروپائی بروز یکشنبه طی جلسه ای در برلین باین توافق رسیدند. آنها در صدد ایجاد یک طرز تقرب مشترک به بحران مالی جهان قبل از کنفرانس سران مجوزۀ ماۀ اپریل گروۀ ۲۰ کشور پیشرفته و رو به انکشاف در لندن، میباشند.

بیانیه ای که بعد از جلسه صادر شد حاکیست که رهبران اروپائی موافقه نمودند که هیچ بازار مالی، محصولات مالی و یا مشترکین بازار نباید بدون مقررات کنترول و یا نظارت عمل کند.

این توافق اروپا شامل تقاضا برای مقررات بیشتر برای وجوهی میباشد که مسؤل بی ثباتی کنونی در بازارهای مالی است.

قدرت های عمدۀ اقتصادی جهان تحت فشار قرار دارند تا پلان عمل بحران جهانی را که در جلسۀ ماۀ نومبر ۲۰ کشور پیشرفته و رو بانکشاف در واشنگتن روی آن موافقه نمودند، تطبیق کنند.

XS
SM
MD
LG