لینک های دسترسی

اقدامات اوباما روی پلان کاهش کسر بودجه


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده یک دسته از متخصصین اقتصاد و سیاستمداران را جمع نموده تا پلانی را جهت کاهش کسر عظیم بودجه طی چند سال، طرح کنند.

کسر بودجه بعد ازان از یک تریلیون دالر تجاوز کرد که حکومات بش و اوباما کوشش کردند بوسیلۀ اعطای قرضه به بانک ها و مصرف در زیربنا، سکتور مالی را تقویه کرده و اقتصاد راکد را مجدداً براه اندازند.

منتقدین پلان های نجات اقتصاد و محرک اقتصادی گفته اند که این مصارف قروض را بیشتر ساخته و نسل آینده را معروض به افزایش مالیات میسازد.

در حالیکه حکومت برای افشای مجوزۀ بودجۀ سال ۲۰۱۰ در هفتۀ جاری آمادگی میگیرد، آقای اوباما امروز در مورد مسؤلیت مالی در محضر یک دسته از اعضای کانگرس و متخصصین اقتصادی بیانیه ایراد خواهد کرد.

رئیس جمهور شاید حین ایراد بیانیه در محضر کانگرس بروز سه شنبه جزئیات بیشتر پلان های خود را ارائه کند.

گزارش ها حاکیست که آقای اوباما کوشش خواهد کرد تا با اجازه دادن به انقضای کاهش مالیات عصر بش، برون کشیدن عساکر امریکائی از عراق و کاهش مصارف حکومت کسر بودجه را کاهش بدهد.

XS
SM
MD
LG