لینک های دسترسی

امضاء چندین قرار داد بین چین و وزارت معادن و صنایع افغانستان


وزارت معادن و صنایع افغانستان امروز گفت، قرار دادی را با یک کمپنی چینایی در بخش معدن مس و ذخایر آب در افغانستان، به امضاء رسانیده است.

در پهلوی آن، طبق اظهارات وزیر معادن و صنایع افغانستان، سه موافقتنامه دیگر، در بخش های آب و برق و امنیت نیز به امضاء رسیده است. و دو قرار دیگر دیگر عنقریب به امضا خواهد رسید.

مسول کمپنی چینایی بیان داشت که آنان بزودی کار خود را در این عرصه در لوگر آغاز خواهد نمود.

طبق یک خبر دیگر، مسولین موسسه اورتوپیدی کابل که یگانه موسسه در بخش اورتوپیدی و فزیوتراپی در افغاستان است خواهان کمک های ادارات کمک رسانی بین المللی اند.

مکی سیاهوش رئیس موسسه اورتوپیدی به خبرنگاران گفت که این موسسه در سال ٢٠٠۴ به کار اغاز نموده و تا کنون ٢٠ هزار معیوب نظامی و غیر نظامی را تحت معالجه قرار گرفته اند.

خانم سیاهوش اضافه نمود که در افغانستان چندین کشور در بخش اورتوپیدی کار مینمایند و باید موسسات افغانی نیز در تمویل و تجهیزات این مرکز سهم بگیرند.

XS
SM
MD
LG