لینک های دسترسی

اوباما: امریکا از بحران اقتصادی نیرومند تر از گذشته بدر خواهد


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید، این کشور از ابهام اقتصادی این عصر، نیرومند تر از گذشته بدر خواهد آمد.

رئیس جمهور براک اوباما در قسمتی از بیانیه اش به جلسۀ مشترک کانگرس گفت، به اعادۀ صداقت و مسؤلیت بودجوی متعهداست و روی همین دلیل است که بودجۀ جدیدده سال آینده را دیده و مصارفی را که تحت حکمروائیقبلی در آن درج نبود، در نظر گرفته است.

و برای اولین بار مصارف کامل جنگ عراق و افغانستان شامل این بودجه است.

رئیس جمهور اوباما گفت برای هفت سال این کشور در جنگ بوده است و بیش از این بهای این جنگ پنهان نخواهد شد.

رئیسجمهور اوباما گفت، ایالات متحده اکنوندقیقانه سیاست های خود را در هر دو جنگمورد بررسی قرار داده استو بزودیراه بیرون رفت از عراق و گذاشتن عراق به مردم آن و ختم مسؤلانۀ جنگ اعلام خواهد شد.

آقای اوباما گفتبا دوستان و متحدین یک ستراتیژی جدید جامعی برای افغانستان و پاکستان، بمنظور شکست دادن القاعدهو جنگ علیهافراط گرائیتنظیم خواهد شد.

رئیس جمهور اوباما گفت به دهشت افگنان اجازه نخواهد داد علیه مردم امریکا از پناه گاه های مصؤن از آن طرف کرۀ زمین توطئه کنند.

دیشب، شب نمایش کامل سیاسی در عمارت کانگرس بود. اعضای کانگرسدر کنار صفوف کرسی های اتاق جلسۀ عمومیکه براک اوباما به آهستگی راهش را بسوی محلبیانیه باز میکرد، جمع شده بودند.

"من امشب اینجانه تنها برای ایراد بیانیه به مردان و زنان محترماین تالاربزرگ آمده ام، بلکه آمده ام تا صریحانه و مستقیمبا مردان و زنانی صحبت کنم که ما را اینجا فرستاده اند."

آقای اوباما سعی کرد موازنۀ حساسی رابر قرار داشته باشد و در بارۀ مشکلات اقتصادی صحبت نماید که ایالات متحدهبه سختی با مواجه است و در عین زمان به مردم عامۀ امریکا که از رکود اقتصادی رنج میکشند اطمینان بدهد که روز های خوبی پیشروست.

آقای اوباما گفت پس از یک دهه بی پروائی های اقتصادی روز حساب دهی امریکا رسیده است.

"ما در عصریزیسته ایمکه اکثراًاهداف کوتاه مدت بر رفاه دراز مدت ترجیح داده شد و نتوانستیم فراتر از تادیات آنی، تادیات ربع بعدی و انتخابات بعدی را به بینیم."

ولی آقای اوباما گفت ایالات متحده میتواند وضع قبلی خود را بگیرد و خواهد گرفت و افزود بحران اقتصادی، گرچه شدیداست، ولی نباید سر نوشت کشور را تعین کند.

"در حالیکه اقتصاد ما شاید ضعیف باشد و اعتماد ما متزلزل، ولی ما در یک عصر دشواری بسر میبریم. امشب آمده ام به هر امریکائی بگویمکه اینرا بداند که ما مجدداً تقویه خواهیم شد، ما از این حالت بدر خواهیم آمد و ایالات متحده نیرومندتر از قبل تبارز خواهد کرد."

رئیس جمهور اوباما گفت پلان تحرک اقتصادی را که هفتۀ گذشته امضا نمود، گام نخست است. ولی رئیس جمهور گفتاین کافی نیست و از ضرورت اقدامات بیشتر در ساحات مراقبتهای صحی، انرژی و آموزشی یاد آور شد.

رئیسجمهور اعتراف نمود که وضع مالی ضعیف است و تصامیم دشواری پیشروست، ولی تاکید نمود که ارجحیت های عمده تمویل خواهد شدو اگر برنامۀ مؤثر نباشد، تنقیص داده خواهد شد.

رئیس جمهور اوباما در پایان بیانیه اش گفت، حکومت او هم اکنون دو تریلیون دالر پس انداز را طی دهۀ آینده تشخیص کرده است که در امور زراعت تا دفاعی است.

"ما قرار داد های بدون داوطلبی را که ملیارد ها دالررا در عراق ضایع کرده از بین خواهیم برد و بودجۀ دفاعی خود را اصلاح خواهیم کرد تا تادیاتی به سیستم های دفاعی عصر جنگ سردکه از آن استفاده نمی کنیم، نداشته باشیم."

اما رئیس جمهور اوباماگفت، بودجۀ او برای سال آینده در بخش سرمایه گذاری در پرسونل نظامی افزایش خواهد یافت و تعداد عساکر واحد پیادۀ قوای بحری را افزایش خواهد داد. در حالیکه فشار عمدۀ بیانیۀ رئیس جمهور اوباما بر اقتصاد بود مختصراً در بارۀ فایق آمدن بر کسر اعتماد در خارج نیز صحبت نمود.

رئیس جمهور اوباما ارادۀ خود را برای مسدود نمودنزندان گوانتانامو در کیوبا مجدداً تائید کرد و گفت ایالات متحده کسی را شکنجه نمیکند.

"در سخن و در عمل ما به جهان نشان میدهیم که عصر جدید روش نو آغاز شده است. ما در حالیکه درک میکنیم که امریکابه تنهائی نمی تواند به تهدیدرسیدگی کند، ولی جهان هم نمیتواند بدون امریکا به تهدید رسیدگی نماید."

این بیانیه تمام مسایل مربوط به اوضاع داخلی را در بر میگرفت، ولی آقای اوباما خواست از گزارش مفصلی در بارۀ برنامه های پالیسی حکومت صرف نظر نماید، مثل اکثر روسای جمهور جدید نخستین بیانیۀ اودر برابر کانگرس یک بیانۀ خطاب به مردم بود.

عکس العمل جمهوری خواهان توسط بابی جیندل، گورنر جوان ایالتلوئیزیانا ارائه شد. او در بارۀ شراکت دو حزب سخن گفت ولی به موقف جموری خواهان اشاره نمود.

"جائیکه ما موافقیم جمهوری خواهان بایدشریکنیرومندرئیسجمهور باشند و جائیکه توافقی نداریم جمهوری خواهان مسؤلیت دارند بی پرده سخن گویندو اندیشه های بهتری برای پیشرفت ارائه نمایند."

جیندل بحیث یک ستارۀ روبه عروج در حزب جمهوری خواه و کاندید بالقوۀ نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ پنداشته میشود.

وی فرزند پناهندۀ از هند است و مثل رئیس جمهور اوباما جزئی ازنسل جدید است که عملاً سیمای سیاسی امریکا راتغیر میدهد.

XS
SM
MD
LG