لینک های دسترسی

فرمان انعقاد قبل از وقت در افغانستان و عکس العمل مخالفین


روزنامه گاردین در مورد فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد انعقاد قبل از وقت انتخابات در افغانستان.

حامد کرزی در حالی درین مورد فرمانی صادر می کند که کمسیون مستقل انتخابات اخطار می دهد که هرگاه انتخابات قبل از وقت برگزار شود، ملیونها افغان از حقوق رای دهی شان به خاطر وضع در افغانستان بهره مند شده نمی توانند.

گاردین می نویسد سیاست مداران مخالف آقای کرزی، کرزی را متهم می سازند که او می خواهد در کشور حالت زمبابوی را بوجود آورد. او اعلان کرده است که انتخابات در ماه اپریل برگزار گردد.

گاردین به اضافه مینویسد که کرزی طی فرمانی اعلان کرد که انتخابات قبل از ٢١ اپریل برگزار گردد. این فرمان مخالف تجویزیست که کمسیون مستقل انتخابات آنرا پیشکش می نماید.

کمسیون ادعا دارد هرگاه انتخابات در ماه اپریل برگزار گردد،ملیون ها افغان،به دلیل جنگ و مسدود بودن راه ها با برف، از رای دهی محروم خواهند شد.

گاردین می نویسد که حکومت امریکا همین اکنون از اعلان حکومت کرزی بر آشفته شده و میگوید انتخابات باید بتاریخ ٢١ اگست آنچنان که کمسیون مستقل انتخابات آنرا تجویز نموده است، برگزار گردد.

سخت ترین انتقاد از جانب اشرف غنی پیشکش شده است. او یکی از رقبای کرزی در انتخابات آینده می باشد. اشرف غنی احمدزی میگوید، قدم خطرناکی برداشته شده است و اگر جلو آن گرفته نشود، حالت کینیا یا زمبابوی در کشور حاکم خواهد شد. این یک حالت بسیار خطر ناک است که ما باید از آن اجتناب نماییم.

اشرف غنی که یک مامور سابقه بانک جهانی بوده و کتابی نیز به عنوان حکومت ناکام به رشته تحریر در آورده است میگوید، این دو کشور افریقایی وقتی به این وضع دچار شدند که از قوانین کشور تخطی صورت گرفت و توازن ازمیان رفت.

گاردین می افزاید که با اعلان ریاست جمهوری، مخالفین حکومت به سرعت در صدد یافتن کاندید های مناسب برای گروهای شان شدند.

کمسیون انتخابات همراه با سازمان ملل متحد همه متفقاً میگویند که درین زمان کوتاه نمی شود انتخابات را برگزار کرد.

XS
SM
MD
LG