لینک های دسترسی

انفجارات انتحاری در بگرام ۷ تن را هلاک ساخت


مامورین نظامی ایالات متحده میگویند دو انفجار در جلو پایگاه نظامی عمده ایالات متحده در افغانستان، هفت تن را زخمی ساخته است.

این انفجار بروز چهار شنبه درپایگاه هوائی بگرام واقعدر ۶۰ کیلومتری کابل رخ داد.

یک نطاق نظامیقوای ایالت متحده گفت، نخست یک بم تعبیه شدهمنفجر شد و چند ثاینه بعد یک منفجر کننده انتحاری بم در نزدیکیدرب ورودی عمده پایگاه هوائی بگرام، خود را منفجر ساخت.

در سایر خشونت هاناتو میگوید انفجاریک بم تعبیه شده در کنار جاده در ولایت قندهار بروز سه شنبه سه عسکرکانادائی را به قتل رساند.

XS
SM
MD
LG