لینک های دسترسی

استقبال امریکا از تایید تعین تاریخ انتخابات در افغانستان


وزرات خارجۀ ایالات متحده از تائید مجددکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که انتخاباتدر ماه آگست دایر گردد استقبال کرده است.

بیانیۀ تحریریدفترسخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید وزارت خارجۀ با این نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موافق است کهانتخابات در ماه آگست بهترین وسیله برای اطمینان از توانائی هر تبعۀ افغانستان برای رای دادن و رجحان منصفانه سیاسی اش در یک محیط با امن است و اینکه همه کاندید ها فرصت خواهند داشت بر مبنای تساوی، شفافیت، منصفانه بودن و رقابت های آزاد اشتراک کنند.

بیانیۀ دفتر سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید، ایالات متحده از رهبران افغانستان میخواهد فارمولی رادر محتوایچار چوب قانون اساسی افغانستان در یابند که دوام، مشروعیت و ثبات حکومت را از ماه می تا زمان افتتاح دورۀ جدیدریاست جمهوری تامین نماید.

ایالات متحده از تمام افغانها میخواهد که متحداًدر راستای این اهدافکه ایالات متحده از آن پشتیبانی میکند کار نمایند.

XS
SM
MD
LG