لینک های دسترسی

افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، قانون را زیر سوال قرار داده است


آگاهان امور زنان در افغانستان میگویند که افزایش خشونت ها اختطاف وفروش زناندر این کشورباعث شده است تا قانون در افغانستانزیر سوال قرار بگیرد.

در محفلی که به پیشواز از هشتم مارچ روز جهانیزن از جانب وزارت شهدا و معلولان برگزار شده بود، بیشتر شرکت کننده گان تأکید بر عملی شدن قانون در برابر کسانی گردیدند که از خشونت در برابر زنان استفاده مینمایند.

ثریا پیکان، معین وزارت شهدا و معلولین از دستگاه قضایی کشور خواست تا توجهبیشتری را در برابر ناقضان حقوق زن داشته باشند.

این بزرگذاشت از جانب وزارت شهدا و معلولین و همکاری موسسه ماین پاکی و اداره انکشافی و تخنیکی حکومت آلمان براه انداخته شده بود که بیشتر شرکت کننده گان را زنان معلول و معیوب تشکیل میداد.

بیشتر شرکت کننده گان از دولت خواستند تا برای زنان معیوب کار های اساسی که بتواند مشکلات اصلی شان را حل نماید، انجام دهد.

در حال حاضر حدود هشتصد هزار معیوب در افغانستان موجود میباشد که ۲.۷ فیصد آنان را زنان تشکیل میدهد.

همچنان مژگان مصطفوی معین وزارت زنان در این محفل ازساختن پلان ده ساله نام برد که میتواند بیسیاری از چالش های فرا راه زنان را از میان بر دارد.

XS
SM
MD
LG