لینک های دسترسی

میزان بیکاری و افزایش در خواست کمک های حکومتی در امریکا


در امریکا تعداد کسانیکه بیش از یک هفتهپول تعاونیبخاطر بیکاری میگیرند، بخاطر کساد اقتصادی که باعث شده است کمپنی ها تعداد کارگران شان را کم سازند، بیک حد بی سابقه دیگر بلند رفت.

گزارش امروز وزارت کار و کارگر ایالات متحده مشعر است که بیش از۵٫۳ میلیون امریکائی در هفتهقبل خواستار کمک دراز مدت از دولت بودند.

تعداد کسانیکه برای اولین باربرای اخذکمک تعاونیطی شش هفته اخیر ثبت نام کرده اند، به حد بالاتر از ۶۰۰ هزار بوده است.

طبق یک گزارش جداگانه، حکومت ایالات متحده مشعر است که میزان عمده فروش در ماه فبروری تنزیل یافت، و اما این تتزیل کمتر از مقداری بود که اقتصاد دان ها پیشگوئی میکردند.

تنزیل یک در صد در عمده فروشی در ماه فبروری در امریکا به تعقیب یکتزئید در آن در ماهقبل است.

اقتصاد دانها سیر پر چون فروشی ها را از نزدیک دنبال میکنند، زیرا میزان تقاضای مشتریان، همواره شایق و محرک دو ثلث جمیع فعالیت های اقتصادی ایالات متحده بوده است.

XS
SM
MD
LG