لینک های دسترسی

مظاهره خبرنگاران افغان در قندهار


تعدادی از خبرنگاران افغان در شهر قندهار، بخاطر قتل جاوید احمد که بروز سه شنبه در قندهاد کشته شد، دست به مظاهره زده اند.

آنها در جاده های قندهار راهپیمایی نموده و خواستار راه اندازی تحقیقات درمورد مرگ او شدند.

آنها همچنان ار ملل متحد و حکومت افغانستان خواستار امنیت بهتر برای خبر نگاران افغان در جنوب کشور گردیدند.

خبرنگاران قندهار گفتند، آنها به جز اخبار مربوط به مرگ جاوید احمد، برای سه روز از تهیه گزارش خود داری میکنند.

همچنان موسسه عفو بین المللی با سازمان های بین المللی حقوق بشر بروز پنجشنبه یکجا شده و در مورد آزادی مطبوعات در افغانستان اظهار نگرانی کردند.

این موسسات میگویند مرگ احمد و بیست سال قیدی که برای یک خبر نگار دیگر حکم شده است، نشان دهنده این است که خبر نگاران از سوی عمال حکومتی و غیر حکومتی تحت تهدید قرار دارند.

kandahar, reporter, ahmad jawed, jawad, protest, journalists, voa, dari news

XS
SM
MD
LG