لینک های دسترسی

اجلاس رهبران دول اروپائی روی اقتصاد متزلزل اروپا


رهبران دول اروپائی یک اجلاس دو روزه را که طی آن بر ابتکارات برای رسیدگی به اقتصاد های متزلزل آن قاره عطف توجه خواهند کرد، در بروکسل دایر کرده اند.

هدف از این اجلاسیه سران دول اروپائی، همنوا ساختن موقف اتحادیه اروپائی در قبل از جلسه بزرگ سران دول صنعتی جهان به تاریخ ۲ ماه اپریل است.

تحلیل گران میگویند، رهبران دول اتحادیه اروپائی در مذاکرات امروز و فردا، محتملاً تقاضا ها برای تذریق منابع پولی عظیم مالیاتی را به اقتصاد های علیل آن اتحادیه رد خواهند کرد.

در عوض انتظار میرود رهبران دول اتحادیه اروپائی بر ابتکارات تنظیمی و مساعی برای دوری جوئی از پیش گیری تجارت محافظوی ذریعه کشور های عضو عطف توجه کنند.

رهبران دول اتحادیه اروپائی با تقاضا های فزاینده داخلی و خارجی برای توصل به سعی و اقدام مواجه اند، و این در حالی است که فرانسه، یکی از اعضای آن اتحادیه، امروز پنجشنبه با احتجاجات مزید برای نقش بیشتر محافظوی دولت در بحران جاری مواجه شده است.

اتحادیه اروپائی ۲۷ عضوی تا کنون پروگرام محرکه اقتصادی را برای امسال و سال بعد به هزینه ۵۰۰ میلیارد دالر که معادل به بیشتر از ۳٪ عواید نا خالص ملی مجموعی آنها است، اختصاص داده اند.

XS
SM
MD
LG