لینک های دسترسی

کشته شدن ده نفر طی در گیری مسلحان در کشمیر هندی


اردوی هند میگوید طی یک درگیری مسلحانه در یک منطقۀ جنگلزار در کشمیر حد اقل شش عسکر و چهار تندرو بقتل رسیدند.

مامورین اردو میگویند این جنگ که بروز جمعه در منطقۀ کوپواره آغاز گردید بروز یکشنبه ادامه نیز ادامه یافت. عساکر در جنگلی درین منطقه در جستجوی تندروان مظنون بودند.

هیچ گروه شورشی دخالت درین درگیری را اذعان نکرده است.

این خشونت بدنبال یک حادثۀ تیر اندازی بین قوای پاکستانی و هندی در جنوب بخش یورای منطقۀ منقسم شده بوقوع پیوست.

این درگیری در جریان شب جمعه در امتداد سرحد قعلی ایکه کشمیر را در بین هند و پاکستان منقسم میسازد آغاز گردید و الی صبح روز شنبه ادامه یافت.

اردو های هردو کشور یکدیگر را مسئول آغاز تیر اندازی خواندند.

XS
SM
MD
LG