لینک های دسترسی

مشورۀ علمای اسلامی سودان به رئیس جمهور کشور


عالیترین مقام مذهبی سودان طی فتوایی گفته است که عمر البشیر رئیس جمهور کشور باید در جلسۀ سران کشور های عرب در قطر اشتراک نکند. محکمۀ بین المللی جرایم حکم توقیف او را صادر نموده است.

کمیتۀ علمای اسلامی آنکشور طی فتوایی بیان داشت که رئیس جمهور باید جهت اجتناب از دشمنان کشور ازین نشست دوری جوید.

آقای بشیر اصرار دارد که باوجود حکم محکمۀ بین المللی برای توقیف به اتهام جرایم جنگی در دارفور، وی در نشست سران عرب که بتاریخ ۳۰ ام مارچ در دوحه دایر میشود، اشتراک خواهد کرد.

با اینحال یک سخنگوی ریاست جمهوری سودان بروز یکشنبه گفت در ینمورد که آقای بشیر به آنجا خواهد رفت یا خیر، تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است.

ازینکه قطر اساسنامۀ روم یا متن اساسگزار محکمۀ بین المللی جرایم را امضاء نکرده است، احتمال آن وجود ندارد که آنکشور آقای بشیر را توقیف کند.

XS
SM
MD
LG