لینک های دسترسی

گردهمآیی بزرگان اقوام مختلف افغانستان در کابل


تعدادی از ملک ها وبزرگان اقوام در افغانستان به این باور هستند که جنگ راه حل نیست و هر افغانی که کشته میشود به ضرر مردم افغانستان تمام میگردد.

بیشتر از چهارصد نفر از بزرگان اقوام مختلف افغان به روز چهارشنبه در کابل دور هم جمع شدند تا راه حلی به منظور بیرون رفت از بحران کنونی پیدا نمایند.

گلزی معاون موسسه ودان افغانستان که برگذارکننده این گردهمای میباشد به تلویزیون آشنایی صدای امریکا گفت باید تدابیر اساسی روی دست گرفته شود تا نا رضایتی های مردم از حکومت موجوده از بین برود.

در این نشست بیشتر شرکت کننده گان از دولت خواستند تا جلو عواملی که باعث ناامنی ها میگردد بگیرد.

به باور این افراد قانون شکنی، بی عدالتی وموجودیت فساد، تقرر افراد زور مند وقاچاقاقبر و عدم کنترول بر دموکراسی بدون مرز از جمله مواردی اند که باعث تشدید ناامنی ها میگردند.

همچنان، از روز بین المللی آب برای اولین بار در افغانستان از سوی مرکز پالیسی وانکشاف بشری امروز چهارشنبه در پوهنتون کابل تجلیل به عمل آمد.

در این محفل در مورد تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن بالای محیط زیست و ضرورت افغانها به آب پاک بحث صورت گرفت.

هنوز هم نزدیک به هشتاد فیصد مردم افغانستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند، و لازم است در مورد ارزش و تقسیم آب از سوی مسوولین حکومت افغانستان و کشور های کمک کننده تصمیم اتخاذ گردد.

XS
SM
MD
LG