لینک های دسترسی

Breaking News

اقتصاد، مواد مخدر و شرق میانه - موضوعات بحث در دومین کنفرانس مطبوعاتی اوباما


اقتصاد دومین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور براک اوباما را که در سراسر امریکا نشر میشد، احتوی نموده بود.

طوریکه پاوله ولفسن، خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد، آقای اوباما در مورد خشونت ها در مکسیکو و دریافت راه های حل برای صلح در شرق میانه نیز صحبت نمود.

رئیس جمهور گفت او اطمینان دارد که رکود اقتصادی برگشت خواهد نمود. او گفت نشانه های پیشرفت همین اکنون آشکار شده است.

"ما ازین بحران اقتصادی نجات خواهیم یافت. ولی نیاز به وقت است."

او گفت تصویب بودجه پیشنهادی وی مهم میباشد.

"بودجۀ را که برای کانگرس محمول نموده ام، اساس اقتصاد ما را به شکل مستحکم بنا خواهد گذاشت تا ما بدین گونه بحرانات در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده مواجه نشویم."

از آغاز تا ختم کنفرانس رئیس جمهور متمرکز بالای وظیفه خود بود. هدف او کسب حمایه مردم تا بشکل مجموعی بالای اقتصاد توجه کنند.

بعد از آنکه میلیون ها دالر برای کارمندان شرکت ای آی جی بشکل اضافه کاری از پول کمکی حکومت داده شد، خشم مردم بالای آن شرکت برافروخت.

آقای اوباما از مردم خواست تا او را کمک کنند که به دولت قدرت بیشتر دهد تا ادارات مالی مانند ای آی جی را که بانک نیستند، تحت کنترول بیشتر بیاروند زیرا ورشکستگی آنها اقتصاد را شدیداً صدمه میزند.

"دقیقاً بنابر عدم قدرت است که موضوع ای آی جی تا این حد بدتر گردید."

رئیس جمهور همچنان در رابطه به نیاز اصلاح سکتور مالی بین المللی صحبت کرد. او گفت ضرورتی را برای یک واحد پولی جهانی نمیبیند. و واضح ساخت که هفتۀ آینده در کنفرانس اقتصادی G-20 در لندن با اجندای کامل اشتراک میکند.

"فکر میکنم هدف در کنفرانس G-20 اجرای چند کار میباشد. اولین موضوع این است تا برای تمام کشور ها بگویم "بیاید کاری را انجام دهیم که برای ایجاد کار و حرکت دوباره اقتصاد حتمی میباشد."

طی این کنفرانس تقریباً یک ساعته با خبرنگاران، از رئیس جمهور در مورد تصمیم او برای تعبیه مامورین بیشتر امریکایی در سرحد میکسیکو پرسیده شد تا با خشونتمرتبط با قاچاق بران پُرنفوذ مواد مخدر مبارزه کنند.

او گفت در صورتیکه نیاز باشد او اقدام بعدی را نیز انجام خواهد داد.

"ما به نظارت وضع ادامه میدهیم و اگر اقداماتی که روی دست گرفته ایم کفایت نکند، در آن صورت بیشتر انجام میدهیم."

آخرین سوال کنفرانس در مورد شرق میانه و جنبه های صلح در شرق میانه و آغاز کار یک دولت جدید و بیشتر محافظه کار در اسرائیل بود.

رئیس جمهور گفت واگذاری روند صلح ساده نبوده از نامعلومی ها در مورد آینده رهبریت فلسطین و اسرائیل صحبت کرد. ولی او گفت تسلیم نخواهد شد.

"چیزیکه ما میدانیم این است که وضع فعلی قابل قبول نمیباشد."

رئیس جمهور گفت او معقتد سرسخت قدرت پافشاری میباشد. او گفت همانگونه قوت پافشاری امریکا که بجران چندین سالۀ ایرلند شمالی را خاتمه داد، میتواند نتایج مطلوبی را در شرق میانه خواهد آورد.

XS
SM
MD
LG