لینک های دسترسی

در روزنامه های جهان: ناتوانی ناتو در پیمایش عملیات اش در افغانستان


در مطبوعات جهان:

- ناتوانی ناتو در پیمایش عملیات آن در افغانستان

- پشتیبانی آسترالیا از مبارزه علیه افراطیون در افغانستان

- تقاضای پول و کارمندان بیشتر از طرف مفتش خاص برای باز سازی افغانستان و مزایده برای منابع انرژی در افغانستان

انتر نشنل هرالد تریبیون مینگارد جان کرادوک جنرال امریکائی و قوماندان عالی پیمان ناتومیگوید ناتو طریق قابل اعتبارارزیابی عملیاتش در افغانستان را ندارد.

وی این مطلب را در آوانی اعلام داشت که ایالات متحدهبرای اعلام نتایج بازنگریستراتیژی اشبرای افغانستان آمادگی میگیرد.

وی به یک جلسۀ مجلس سنای ایالات متحده گفت بعضی از کشور های عضو ناتو ظرفیت تعهد تعداد بیشتر عساکر رابه جنگ در افغانستان دارند ولی بدلایل سیاسی نمی خواهند عساکر بیشتر را اعزام دارند.

جنرال کرادوک به جلسۀ کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفت در حال حاضر ارزیابی ما از پیشرفت بیشتر بر حکایاتاتکا دارد و روزانه و هفته وار و ماهوارنظر به اینکه چه کسی و یا مرجعی بیان میکند و در کجا اتفاق افتاده فرق میکند.

وی گفت باید سیستم پیمایش علمی رابدست آوریم کهبتوان معلوم نمود که آیا افغانستان مصؤنترشده ویا امنیت آن کاهش یافته است . ولی در حال حاضر ارزیابی ها بر اساس حوادثی است که اتفاق می افتد مثلاً گلوله باری در یک بازارعین نتایج و داستانها را بیان میکند که یک حملۀ انتحاری دارد.

قوماندان نظامی ناتو همچنان گفت ناتو باید در یابد که افغانها در بارۀ حکومتهای محلی و حکومت مرکزی شان چه فکر میکنند که آیا عامل مثبتی در حیاتشان بوده است یا نهو همچنان ناتو بتواند انکشاف اقتصادی را در افغانستان که یکی از نادار ترین کشور های جهان است سنجش نماید.

روزنامۀ واشنگتن پُست در مورد مذاکرات براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و کیوین رد صدراعظم آسترالیا بروز دو شنبه گزارشی دارد و می نویسدصدر اعظم آسترالیا بعد از این ملاقات گفت کشور شبه نگهداری افغانستان از مبدل شان به یک جایگاه مصؤندهشت افگنان متعهد است.

بازدید کیوین رد در زمانی صورت میگیرد کهاوباما تعداد عساکر ایالات متحده را در افغانستان افزایش میدهد و بر کمک بیشترجامعۀ بین المللی در جنگ هفت سالۀ افغانستان علیه جنگجویان طالبان فشار می آورد.

واشنگتن پوست می نگارد اوباما بعد از این ملاقاتکه در پهلوی کیوین رد نشسته بود وعده داد که با آسترالیا در موردا فغانستان مشوره های نزدیک خواهد داشت.

رئیس جمهور اوبامابدون اینکه جواب مستقیمی به سوالی در مورد در خواست افزایشقوایآسترالیائی در افغانستان بدهد گفت مردم امریکا مثل مردم آسترالیا همواره از ضرورت اعزام مردان و زنان جوان مابه ماورای بحار برای یک مدت طولانی پریشان میباشند و افزود فکر میکند که امریکائی ها و آسترالیائی هاهمچنان درک میکنند که برای اینکه سرزمین ما مصؤن باشد، برای اینکه نحوۀ زندگی خود را حفظ کرده بتوانیمو برای اینکه از نظم بین المللی اطمینان حاصل کنیم نمیتوانیم به قاتلین شریر اجازه بدهیم نیات بدشان را تحمیل کنندو هر اقدامی که لازم باشد بعمل خواهد آمد تا از آن جلو گیری شود.

بگزارش واشنگتن پُست کیوین ردصدراعظم آسترالیا گفتماموریت ما آنست تا مطمئن گردیم که آنکشور بار دیگرمحل مصؤنی برایدهشت افگنان در آینده نمیباشد.

روزنامۀ شیکاگو تریبیون گزارش داده که مفتش عمومی برای بازسازی افغانستان که ناظر مصارف بازسازی در افغانستان است میگوید به کارمندان بیشتر و پول بیشتر ضرورت دارد تا اطمینان حاصل کند که سی و دو ملیارد دالری که ایالات متحده برای بهبود پروژه ها متعهد شده بدرستی به مصرف میرسد.

ارنالد فیلدز با چهل و یک مفتش و همکاردرین پروژه ها کار میکندو نود تن دیگر تقاضا دارد تا این وظیفه را پیش برده بتوانند . وی میگویدبودجۀ او برای سال ۲۰۰۹ شانزده ملیون دالر است که هفت اعشاریه دو ملیون دالر تنقیص دران دیده میشود.

او در یک جلسۀ کمیتۀ مجلس نمایندگان کانگرسایالات متحده دیروز گفت با پول اضافی دفاتر اوازهفت به سی و دو دفتر در افغانستان ارتقا خواهد یافت .

وال ستریت ژورنال که بزرگترین روزنامۀ امور مالی و اقتصادی ایالات متحده میباشدمی نویسد که افغانستان امیدوار است سرمایه گزاری خارجی را درسکتور انرژی جلب نماید.

روزنامه گزار‍ش میدهد که وزارت معادن افغانستان هفتۀ گذشته اولین دور دواطلبی را برای کرایه دادن سه قطعه اراضی در نزدیکی سرحد ترکمنستان برایتفحصات اعلام داشت. این منطقه که در غرب افغانستان موقعیت دارد نسبتاً از بی امنی ها در امان بوده است.

ولی تحلیل گران صنایع نفت منافع زیادی از آنجا انتظار ندارند مخصوصاً شرکت های بزرگ بین المللی. این منطقۀ ساحۀ نفت و گاز است که در سال های ۱۹۷۰ توسط اتحاد شوروی وقت کشفشده بود .

حکومت افغانستان تخمین میکند که گاز و نفت قابل استخراج معادل سه صد و هفتاد ملیون بیرل در انجا وجود دارد ولی حکومت بسیار خوشبین است که مقدار بیشتری دران منطقه یافت شده میتواند.

XS
SM
MD
LG