لینک های دسترسی

حرارت ما تحت صفر جریان سیلاب ها را بطی ساخته است.


هوای فوق العاده سرد، جریان سیلاب هایی را بطی ساخته که دو شهر را در ایالات شمال نارث دکوتا North Dakota و منسوتا تهدید مینمود.

متخصصین هواشناسی پیشگوئی میکنند که سطح آب دریای Red River بروز یکشنبه به بلندترین حد خود خواهد رسید.

این دریا هم اکنون ریکارد های سابق سطح بلند آب را شکسته و شهرهای مورهد Moorhead در ایالت منسوتا و فارگو در ایالت نارث دکوتاNorth Dakota را تهدید میکند.

این دو شهر بکمک رضاکاران و عملۀ نجات وظیفۀ عظیم ساختمان بندهای ریگی و خاکی را بعهده گرفت ولی این نگرانی ها وجود دارد که شاید این بندها نتواند بمقابل سیلاب مقاومت نماید.

حد اقل ۱۷۰۰ عسکر گارد ملی در منطقه گزمه کرده و بندها را معاینه مینمایند تا سوراخی ایجاد نگردد. هزاران تن از ساکنین این شهرها بجاهای مطمئن تری انتقال داده شده اند.

XS
SM
MD
LG