لینک های دسترسی

عکس العمل اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در مورد توسعه کار کرزی


بیشتر اعضایی مجلس نماینده گان تصمیم ستره محکمه افغانستان را مبنی بر تداوم کار حامد کرزی رییس جمهور افغانستان بعد از اول جوزا به مدت سه ماه خلاف قانون اساسی کشور میدانند.

این نماینده گان با این استدلال که ستره محکمه حق تفسیر قانون اساسی را ندارد میگویند که نباید از قانون اساسی به عنوان ابزار برای تداوم قدرت استفاده صورت گیرد.

اما یک تعداد دیگر نماینده گان فیصله ستره محکمه را قانونی خوانده به این باور اند که نباید کشور به بهانه خلا قدرت به بحران کشانده شود.

این گفتگو ها به روز دوشنبه برای ساعت ها در مجلس نماینده گان افغانستان ادامه یافت اما اعضایی مجلس به نتیجه اساسی دست نیافته و تعدادی با اصل به تعویق انداختن انتخابات مخالفت داشتند.

قرار است این بحث ها برای چند روز دیگر ادامه یابد تا راه حلی در مورد سه ماه کار رییس جمهور بعد از اول جوزا بدست آید.

روز گذشته ستره محکمه افغانستان اعلان نمود که به اساس قانون اساسی میتواند سه ماه دیگر تا زمان انتخاب رییس جمهور جدید به کارش ادامه دهد.

XS
SM
MD
LG