لینک های دسترسی

کنفرانس سران گروه ۲۰ یک تریلیون دالر دیگر  را برای اقتصاد جهان فراهم خواهند نمود


گوردان براون صدراعظم برتانیه میگوید رهبران بیست کشور عمدۀ اقتصاد جهان روی برنامۀ که برای بیرون کشیدن جهان از رکود اقتصادی، محافظت مشاغل و تشدید مقررات مالی طرح شده موافقه کردند.

آقای براون در ختم کنفرانس سران ثروتمند ترین و کشور های رو به انکشاف در لندن امروز صحبت میکرد.

وی میگوید کنفرانس سران گروه بیست یک تریلیون دالر دیگر را برای اقتصاد بین المللی فراهم خواهند نمود. قسمت اعظم این پول به صندوق وجهی بین المللی برای کمک به کشور های که شدید ترین صدمه را از آشوب جهانی اقتصاد دیده اند تعلق میگیرد.

سایر وجوه برای مساعدت در افزایش تجارت جهانی اختصاص داده میشود که آقای براون آنرا محرک رشد اقتصادی خواند.

رهبران این کشور ها همچنان تعهد نمودند که بانکها، مؤسسات مالی، ادارات اعتبارات و معاشات آمرین را بعد از آنکه تعداد زیاد مؤسسات مالی نقشی در در بحران اقتصادی داشتند، از نزدیک تحت مراقبت خواهند داشت.

آنها همچنان موافقه کردند که علیه کشور های که به ثروتمدنان فرار کننده از پرداخت مالیات پناه میدهند اقدام خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG