لینک های دسترسی

قیودات حکومات جهان بر استفاده از انترنیت


یکی از موسسات امریکایی میگوید، حکومات بیشتری در جهان تلاش دارند برای کنترول و نظارت انترنت، راه های متعددی پیدا نمایند.

ولی حتی در کشور های که مردم هنوز هم از طریق خط تیلفون با انترنیت تماس حاصل میکنند، کوشش دارند با این قیودات مقابله کنند.

موسسه فریدم هاوس، در 15 کشور، موضوعات چون موانع موجوده بر دسترسی به انترنیت، محتویات انترنیت و تخطی از حقوق استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار داده است.

سارا کوک، معاون این موسسه میگوید، کشور های بیشتری حالا محتویات سیاسی انرنیت را سانسور میکنند.

آنها بلاگر ها را توقیف مینمایند و به زندان میاندازند؛ و راه های مختلفی را به پیش میگیرند تا مردم نتوانند ازین تکنالوژی برای دسترسی به مسایل اجتماعی و سیاسی، استفاده کنند.

به گزارش این موسسه، انترنیت در کشور های مصر، گرجستان، هند، کینیا، مالیزیا، روسیه و ترکیه قسما آزاد است. کیوبا در آخر فهرست قرار دارد زیرا حکومت کاسترو بر انتریت کنترول عام و تام دارد. ولی انترنیت در چین، ایران و تونس اصلا آزاد نیست.

کوک میگوید این کشور ها از تکنالوژی مغلق استفاده کرده و محتویات را که برای ایشان نگران کننده معلوم میشود، سانسور میکنند.

سارا کوک میگوید امید وار است کشور های دیموکراتیک مساعی بیشتری به خرچ داده و دسترسی به انترنیت درین کشور ها را سهولت ببخشند.

XS
SM
MD
LG