لینک های دسترسی

تدابیر امنیتی در اروپا به مناسبت شصتمین سالگرد ناتو


درستراسبرگ مکاتب تعطیل شده و ١٥ هزار عسکر و پولیس برای گرفتن امنیت درین شهر توظیف شده اند تا همزمان در شهر کهل جرمنی شصتمین سالگرد ایجاد پیمان اتلاتیک شمالی درین شهرها تجلیل شود.

مصارف گرفتن امنیت درین شهر ها ١۴٧ ملیون دالر تخمین شده تا رهبران مصئون بوده و جلو ٢٠ تا ٥٠ هزار اعتراض کننده گرفته شود.

یک عسکر فرانسوی مصروف نصب سیم های خار دار در اطراف پایگاه موقتی نظامی در وسط شهر ستراسبرگ دیده می شود که ازاین پایگاه، هزاران عسکر و پولیس امنیت شرکت کنندگان را در برابر اعتراض کنندگان بگیرند.

این اعتراض کنندگان به مناسبت ٦٠ مین سالگرد تاسیس ناتو جمع خواهند شد.

رهبران اعضای ناتو درین شهر نه تنها به این سبب جمع می شوند که شصتمین سالگرد تاسیس این پیمان را جشن بگیرند بلکه به این سبب هم به این شهر می ایند تا ازعودت فرانسه بعد از غیابت چهل سال درین پیمان تجلیل کنند.

درین اواخر نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلان کرده است که به ناتو بر میگردد. شمولیت فرانسه از موضوع جنجال برانگیز نزد فرانسویان بوده است.

یکی از اهداف اجلاس سران اینست تا عملیات ناتو را در اطراف و اکناف جهان مورد ارزیابی قرارد هد.

فرانسه و جرمنی امنیت این دو شهرهای خودرا تا اندازه ای گرفته اند که تقریباً زندگی روزمره را با دشواریهایی مواجه ساخته است. مقررات سرحدی دوباره نافذ گردیده اند. نیکول رمرات که در پولیس جرمنی کار می کند ، می گوید این اقدامات ضروری می باشند. رامرات می گوید:

پولیس فدرال جرمنی اشخاص و پاسپورتهای شانرا کنترول می کنند و هدف اینست تا از امدن اعتراض کنندگان به جرمنی جلوگیری شود و دشواریهایی را برای امنیت جرمنی بوجود نیاورند. بنابران این اقدامات به این منظور گرفته شده اند.

اکثر اعتراض کنندگان می گویند که ایشان دست به اشوب نخواهند زد بلکه کوشش می کنند صدای اعتراض شانرا بلند کنند. دانیل ویسنک که یکی ازفعالین ضد ناتو می باشد و از بریتانیا به این جا امده است، می خواهد ناتو تغیر نماید.

ویسنک می گوید: "ناتو باید کم از کم دوباره به شکل دفاعی خویش برگردد و از اندازه شدت خود طوریکه در افغانستان از خود تبارز می دهد، بکاهد."

در جاده های ستراسبرگ احساسات متفاوتی ابراز می گردد. یک فرانسوی می گوید که برای ما مهم نیست که فرانسه شامل ناتو باشد. اما عضویت فرانسه درین پیمان معنی جنگ را می دهد.

اما عضویت در ناتو اتحاد اعضا را در برابر حمله به مقابل کشورهای شان تقویت می بخشد.

برگزاری سالگرد ناتو در ستراسبرگ دشواریهایی را برای مردمان این شهر بوجود اورده است. در حال حاضر درین شهر امنیت تامین است و امید می رود چنین وضعیت دوام کند.

XS
SM
MD
LG