لینک های دسترسی

مذاکره بین رئیس جمهور اوباما و منموهن سنگه


دهشت افگنی و اقتصاد مفلوج جهانی احتمالا ًدر صدر مذاکرات بین رئیس جمهور اوباما و منموهن سنگه صدر اعظم هند امروز در لندن قرار خواهد داشت.

قرار رهبران دو کشور برای اولین بارگدر حاشیۀ کنفرانس سران بیست کشورصنعتی عمدۀ جهان در لندن ملاقات نمایند.

حکومت رئیسجمهور اوباما میگوید ایالات متحده و هند با تهدید مشترک یعنی دهشت افگنی مواجه میباشند.

هر دو کشور دربارۀ تندروان مستقر در پاکستان که متهم به هدف قرار دادن شهر های هندو گسترش حملات شان بر افغانستان هستند، نگرانی دارند.

ستراتیژی جدید واشنگتن برای جلو گیری از رشد شورشها یک بر خورد منطقوی را بشمول کمک هند، چین. روسیه و ایران تقاضا دارد.

امروز پجشنبه در لندن ، رهبران ایالات متحده و هند همچناناحتمالاًدر موردبحران اقتصادی جهان نیز مذاکره خواهند کرد.

هندبر خلال اکثر کشور های آسیائی دیگر با رکود اقتصادی مواجه نیست ولی رشد اقتصادی آنتنزیلیافتهو نگرانی ها را در بارۀ توانائی این کشوربرای مبارزه علیه فقر باعث شده است.

XS
SM
MD
LG