لینک های دسترسی

مکین از  چین و روسیه خواست از تعزیرات علیه کوریای شمالی پشتیبانی نمایند


یک روز بعد از آنکه پیونگ یانگراکتی راپرتابکرد کهنتوانست یک ماهواره را به مدار زمین قرار دهد، جان مککین سناتور ایالات متحده، از چین و روسیه خواست که از تعزیراتعلیه کوریای شمالیپشتیبانی نمایند.

مککین در هانگ کانگ به خبر نگاران گفتکوریای شمالی ازخواست جامعۀ بین المللی بشمولچین و روسیه،سر پیچی کرده است.

کاندید سابقۀریاست جمهوریاز حزب جمهوریخواهگفتاین دو کشوربایدبه ایالات متحده و سایریندر تحمیل تعزیراتبه پیوندند.

بیجینگ و ماسکودر جلسۀ شورایامنیت ملل متحدبروزیکشنبهشکیبائی را در رسیدگی به کوریای شمالیتقاضا کردند. مککینعکس العمل آنها راقابل پیشبینی خواند.

سناتور مککینرعایت کاملممانعتهابر صادراتاسلحهو امتعۀتجملاتیبه کوریای شمالی را تقاضا کرد.

مککیندر اولین توقف خوددر سفری به کشور های آسیائیقرار دارد که طی آن بهویتنام، جاپان و چین سفرخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG