لینک های دسترسی

پایان سفر اوباما با وعده آغاز فصل جدید با جهان اسلام


براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده سفر دو روزه خود را به ترکیه با ملاقات با محصلین یک کالج پایان داد. او در خطابه اش به محصلین وعده کرد که امریکا فصل تازه را با مسلمانان و بقیه جهان آغاز میکند.

اوباما خواستار تفاهم بیشتر بین ملل جهان شد و او تعهدش را در دوباره سازی روابط امریکا با جهان اسلام، تکرار کرد.

او گفت امریکا مانند هر ملت دیگر اشتباهاتی را مرتکب شده است.

از اوباما پرسیده شد که آیا او واقعا تغییری را پیشکش خواهد کرد. اوباما پاسخ داد، تغییر چشمگیر در مشی خارجی لزوما فوری صورت گرفته نمی تواند.

روز آخر اوباما در ترکیه شامل ملاقات او با رهبران مسلمان، یهودی و مسیحی بود.

بعدا او از موزیم آیا صوفیه و مسجد آبی ترکیه دیدن کرد.

اوباما در خطابه اش در مجلس نمایندگان ترکیه گفت، ترکیه مقطع انقسام بین غرب شرق نه، بلکه مقطع تماس این دو قاره است.

او از شامل شدن ترکیه در اتحادیه اروپا شدیدا حمایت نموده و او انقره را"شریک مسول" خواند.

اوباما طی این سفر هفته گذشته در اجلاس لندن، نشست ناتو در فرانسه و آلمان، و در مجلس مشترک اتحادیه اروپا و امریکا در جمهوری چک شرکت کرد.

همچنان، اوباما بعد از آنکهانفجار یک بم تعبیهشده در موترهشت نفر را در عراق هلاک ساخت، ازترکیه وارد بغداد شد.این انفجار یاد آورتشنجی استکهشش سال بعد از تهاجم ایالات متحدههنوز هم باقی مانده است.

رئیسجمهور اوباما درنظرداشتبا رهبران عراق ملاقات نمایدولییک سخنگوی قصر سفید میگویدخرابی وضع هوامانعسفر هلی کوپتربرای ملاقات باصدراعظم و رئیسجمکهور عراق شد.سخنگو گفترئیسجمهورتیلفونی با آنهادر بارۀپیشبردراه های حل سیاسیبه مشکلات عراق صحبت خواهد کرد.

آقای اوبامااز کمپپیروزیدیدن کرد و بارهبران نظامی و عساکر ملاقات نمود.

سخنگویقصر سفید متذکر شد عساکر امریکائیهر جائی که خدمت کنند، سزا وارتوجه و تقدیررئیس جمهور هستند.

XS
SM
MD
LG