لینک های دسترسی

کرزی به بررسی کامل قانون جدید مناقشه انگیز متعهد است


مامورین میگویند حامد کرزی، رئیسجمهور افغانستان، به بررسی کاملقانون جدید مناقشه انگیزی که منتقدین میگویند تجاوز جنسی مردانبر زنان شانراقانونی بسازد و حقوق زنان را در افغانستان محدودبسازد، متعهد میباشد.

همایون حمید زاده، سخنگوی آقای کرزی روز سه شنبه گفت، رئیسجمهور همچنان به رعایت قانون اساسی که حقوق مساوی برای مردان و زنان قایل است، تعهد دارد.

رئیسجمهور کرزی بروز شنبه گفت، وزارت عدلیۀحکومت این قانون را دقیقانه مطالعه خواهد کرد، و هر موضوع مورد نگرانی بهپارلمان ارجاع خواهد شد.

رئیس جمهور افغانستان تحت انتقاد گستردۀ بین المللی در مورد این قانونقرار گرفت که برایتنظیم حیات خانوادگی جامعۀ شیعه مذهب افغانستان در نظر گرفته شده است.

ناوی پیلا، رئیس سازمان حقوق بشر ملل متحد میگوید، این لایحهزنان رااز امتناع روابط جنسی با شوهران شان، مگر اینکهبیمار باشند باز میداردوآنرا از ترک کردن منزل بدون اجازۀ شوهران شان، منع میکند.

XS
SM
MD
LG