لینک های دسترسی

اوباما وارد بغداد گردیده است


براک اوباما رئیس جمهور ایالات وارد بغداد شده و میگوید هنوز هم کار های زیادی است که باید انجام شود.

آقای اوباما در یک سفری که قبلاً اعلام نشده بود وارد بغداد شد و

اولین سفر آقای اوباما به عراقپس از احراز کرسیریاست جمهوری است و فرصتی است که از جنگی بازدید نماید که وعده کرده آنرا پایان بخشد.

رئیس جمهور اوباما، درست ساعت ها بعد از آنکه انفجار یک بم تعبیه شده در موترهشت نفر راهلاک ساخت، از ترکیه وارد بغداد شد. این انفجار یاد آور تشنجی است که شش سال بعد از تهاجم ایالات متحده هنوز هم باقی مانده است.

آقای اوباما از کمپ پیروزی دیدن کرد و با رهبران نظامی و عساکر ملاقات نمود و عساکر زمانی به هیجان کف زدند که گفت عراقی ها باید مسؤلیت کشور شانرا بدوش گیرند . آقای اوباما علاوه کرد که یک و نیم سال آینده زمان حساس و مهمی برای ماموریت ایالات متحده خواهد بود

رئیس جمهور اوباما در نظرداشت با رهبران عراق ملاقات نماید ولی یک سخنگوی قصر سفید میگوید خرابی وضع هوا مانع سفر هلی کوپتربرای ملاقات باصدر اعظم و رئیس جمکهور عراق شد. سخنگو گفت رئیس جمهورتیلفونی با آنهادر بارۀ پیشبرد راه های حل سیاسی به مشکلات عراق صحبت خواهد کرد.

سخنگوی قصر سفید متذکر شد عساکر امریکائی هر جائی که خدمت کنند سزا وار توجه و تقدیر رئیس جمهور هستند.

XS
SM
MD
LG