لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش تعداد کشته شده گان زلزله در ایتالیا


سلیفویبیرلوسکونی، صدراعظم ایتالیا میگوید مجموع تلفات زلزلۀ روز دوشنبه در حالی به ۲۶۰ تن رسیده که پس لرزه ا باعث ترس بیشتر باشنده گان میگردد.

رهبر ایتالیا میگوید بیش ازهفده هزار تن در زیر خیمه ها در شهر ویران شده (لا ایکلا) بسر میبرند. او همچنان گفت در جمع کشته شده گان شانزده طفل نیز شامل بود.

کارکنان و بازمانده گان کوشش میکنند قربانیان را از زیر خاک توده های آن شهر و قریه و قصبۀ های متاثرۀ کوهستانی دریافت نمایند.

آشپزخانه های ساحوی غذا و اطاق های مجانی را برای قربانیان و عملۀ کمک های عاجل تهیه میکنند.

XS
SM
MD
LG