لینک های دسترسی

کاندیدای جدائی طلب در انتخابات هند


یک رهبر ارشد جدائی طلب در کشمیر تحت کنترول هند خواستار تغیر در استراتیژی شده و میگوید در انتخابات سراسری آینده کاندید میشود.

سجاد غنی لون، رهبر کنفرانس مردم جمو و کشمیر، اولین رهبر ارشد جدائی طلب از سال ۱۹۸۹ باینطرف خواهد بود که کاندید میشود.

لون میگوید تصمیم او نمایانگر تغیری در مفکورۀ او نیست.او میگوید میخواهد از انتخابات منحیث یک وسیله برای نمایندگی از صدای مردم کشمیر استفاده کند.

بعضی از رهبران جدائی طلب خواستار مقاطعه با انتخاباتی شده که هفتۀ آینده آغاز خواهد شد، ولی تقاضاهای مشابه در سال گذشته عموماً نادیده گرفته شد و ۶۰٪ ساکنین منطقه رای دادند.

گروه های جدائی طلب از مدتی استدلال کرده اند که اشتراک در انتخابات هند بمثابۀ پذیرش حکمروائی دهلی جدید بر کشمیر است.

XS
SM
MD
LG