لینک های دسترسی

رهائی کشتی باربر لبنانی توسط دزدان بحری صومالیه


دزدان بحری صومالیه یک کشتی باربری ملکیت لبنان را که هفتۀ گذشته ربوده بودند، آزاد نمودند.

پروگرام جهانی مواد غذائی ملل متحد میگوید این کشتی موسوم به اسپ دریائی بروز جمعه رها شد و گروۀ مراقبت دزدی بحری مقیم کینیا آنرا تائید کرد.

دزدان بحری این کشتی را بروز سه شنبۀ هفتۀ گذشته در حالی ربودند که بسوی هند روان بود تا مواد غذائی ای را بگیرد که به صومالیه توزیع خواهد شد.

دزدان بحری بروز دوشنبه بخبرنگاران گفتند که تجار صومالیه برای رهائی کشتی ۱۰۰ هزار دالر پرداختند.

در یک واقعۀ جداگانه، ناتو میگوید دزدان بحری بروز دوشنبه کوشش کردند تا بر یک کشتی تحت بیرق مالتا در خلیج عدن داخل شوند ولی مؤفق نگردیدند.

یک سخنگوی ناتو میگوید این کشتی موسوم به اتلانتیکا تحت آتش باری دو قایق سریع السیر دزدان بحری قرار گرفت.او میگوید که کشتی مانور نموده و فرار کرد.

XS
SM
MD
LG