لینک های دسترسی

اهمیت و هدف کنفرانس در مورد نژاد و تبعض نژادی در سویس


نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها، و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق میافتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد.

موانع در اخذ مشاغل برای اشخاص انفرادی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی میگردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا میدهد.

به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

کنفرانس بررسی دوربان زمینه ارزیابی و سرعت بخشیدن به مساعی را در پیاده نمودن تصامیمی که در کنفرانس جهانی سال ۲۰۰۱ علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی در شهر دوربان، افریقایی جنوبی، اتخاذ شده بود، فراهم میکند.

سند منتشر شده از کنفرانس سال ۲۰۰۱ دوربان، بنام اعلامیۀ دوربان و پروگرام عملی یا DDPA میباشد که به توافق عامه به تصوئیب رسیده و یک چهار چوکات کاری وسیع و کامل برای بررسی در مورد نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها، و عدم تحمل وابسته به آن میباشد.

این اعلامیه در برگیرنده دور رس ترین سنجش ها برای مقابله با نژاد پرستی در هر قالب و شکلی ، میباشد.، این اعلامیه خواهان قوانین مقید تر علیه تبعیض نژادی و عملی شدن آن میباشد.

این اعلامیه همچنان تقاضای تعلیمات بیشتر، دسترسی به خدمات صحی و اجرای عدالت را نموده و میگوید که مساعی برای مبارزه با فقر، تامین انکشافات، بهبود طرزمعالجه و فراهم آوری منابع برای قربانیان تبعیض نژادی باید بیشتر گردد.

این اعلامیه همچنان خواهان همزیستی پیروان فرهنگ های مختلف و احترام به نقش قانون و حقوق بشر میباشد.

کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی و اعلامیه DDPA تا به حال تاثیرات مثبتی در راستای مبارزه علیه نژاد پرستی داشته است که شامل تصویب قوانین و تشکیل انستوت های ملی برای مقابله با نژاد پرستی مخصوصاً در کشور های امریکای لاتین و کارابین شده است.

و این تشکیلات و قوانین کمک نموده است تا تبعیض کاهش یابد. همچنان تاثیر این اعلامیه و کنفرانس را میتوان در تغیرات عمده قانونی در نیپال مشاهده نمود که زندگی هزاران تن از گروه های اقلیت را در سراسر قاره آسیا از طریق شبکه های غیر انتفاعی بهبود بخشیده است.

یکی دیگر از تاثیرات این اعلامیه ترویج حقوق اقلیت ها و دیگر گروه های آسیب پذیر در اتحادیه اروپا میباشد.

کنفرانس بررسی دوربان برعلاوه بررسی پیشرفت ها از تعهدات دوربان، به ارزیابی و شناسایی خلا هایی خواهد پرداخت که مانع آن شده است تا حکومات و یا جوامع مدنی قادر نگردیده اند تا این قوانین منفعت بار را پیاده و عملی نمایند.

کنفرانس بررسی دوربان همچنان گامی بسویی تصریح دوباره اینکه نه تنها نژاد پرستی در تمام کشور های جهان وجود دارد بلکه تصریح میکند که این مسئولیت تمام حکومات و جوامع است تا به آن رسیدگی صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG