لینک های دسترسی

قتل یک خانواده در انفجار بم دستی در شمال غرب پاکستان


مقامات در منطقۀ ناآرام شمال غرب پاکستان میگویند شش عضو یک خانوداه از اثر انفجار یک بم دستی در داخل موتر شان کشته شدند.

مقامات در منطقۀ وزیرستان شمالی میگویند یک شوهر، یک خانم و چهار طفل شان آناً درین انفجار کشته شدند. چهار تن دیگر زخمی گردیدند.

مقامات میگویند نمیدانند که آیا این خانواده بم دستی را حمل میکردند ویا اینکه در موتر شان تعبیه گردیده بود.

بروز شنبه ۱۲ کودک در شمال غرب پاکستان وقتی کشته شدند که بمی را که فکر کرده بودند بازیچه است و با آن بازی مینمودند، منفجر گردید.

سید زمان، یک مامور پولیس محل گفت کودکان این بم را که بشکل یک توپ فتبال بود در نزدیک مکتب شان در منطقۀ دیر سفلی در شمال غرب پاکستان یافتند. واضح نیست که آیا این بم درانجا تصادفاً تعبیه شده بود یا عمداً.

XS
SM
MD
LG