لینک های دسترسی

پرخاش رهبران آسیای مرکزی در مورد آب


یک کنفرانس سران نادر کشورهای آسیای مرکزی در مورد استفادۀ مشترک از منابع آبی بروز سه شنبه با مخالفت شدید در بین رهبران این کشورها خاتمه یافت.

این کنفرانس یک روزۀ سران در قزاقستان، رهبران تاجکستان، ترکمستان، قرغزستان، ازبکستان و قزاقستان را دور هم جمع کرده بود.

آجندای رسمی بر انقباض بحیرۀ آرال متمرکز بود ولی منازعات دیرینه روی توزیع آب مباحثات را تحت الشعاع قرار داد.

کرمان بیک باقی یوف، رهبر قرغزستان در تبصره های خود گفت استفادۀ مناسب از آب در مناطق بی آب باید مورد مباحثه قرار گیرد. سایر رهبران منطقه شکایت کرده گفتند که این موضوع خارج آجنداست.

اکثر آب منطقه از قرغزستان و تاجکستان می آید. این دو دولت سابق شوروی به قلت برق مواجه هستند و میخواهند بندهای برق آبی اعمار کنند. سایر کشورها بیم دارند که این دستگاه ها ذخایر آب آنها را مقید میسازد.

XS
SM
MD
LG