لینک های دسترسی

ارقام جدید محصلین قربانی زلزله چین درسال قبل


مامورین چینی میگویند از زلزله قوی سال قبل در جنوب غرب چین ۵٫۳۳۵ محصل هلاک ویک تعداد هنوز مفقود الاثرشده اند. این اولین بار است که حکومت چین رقم تعداد مجموعی محصلین کشته شده را در آن واقعه ارائه داشته است .

از هنگامی که زلزله سال قبل به شد ت ۷٫۹ به معیار ریکتر دست داد، بخاطراتهامات دال برساختارهای بی بنیاد و تقلبی عمارات مکاتب چینی، اعلام رقم دقیق محصلین کشته شده در واقعه، یک موضوع تشنج آور بوده است .

حکومت چین کمی بعداز حادثه زلزله در سال قبل، ارقامی را بدفعات پخش کرد و اما تعداد مجموعی تلفات طلاب را اینک حال فقط چندروز قبل از سالگرد آن واقعه داد.

گروه مدافع حقوق بشر « امنیستی انترنشل »میگوید مامورین چینی نه تنها از افشای رقم نهائی تلف شدگان خودداری کردند بلکهوالدین و اقارب خردسالان کشته شده در زلزله ِ مدهش سال قبل در سیشوان را بطور غیر قانونی بازداشت و تخویف کردند .

خبرنگاران و سایرافرادی که سعی میدارند درمورد آن زلزله، بطور مستقل تحقیق کنند، بعضاً بشدت لت و کوب شده اند .

XS
SM
MD
LG