لینک های دسترسی

بهترین دپلومات ها در حرف های شان بسیار دقیق  و محتاط میباشند.


روزنامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ روز پنجشنبۀ خود مینویسد که بهترین دپلومات ها در حرف های شان بسیار دقیقو محتاط میباشند.

روزنامه ادامه میدهد که هرقدر شرایط وخیم گردد همانقدر ساده است که چشم انداز وضعیت را از دست داد و یک تغیر در زبان اشارتی را با یک انکشاف اشتباه نمود و یک انکشاف را با یک راه حل.

از قول این روزنامه اندکی غیر هماهنگ بود که از ریچارد هولبروک بهترین مذاکره کننده دپلوماتیک کلمات مانند فوق العاده یا بی سابقه را برای مذاکرات اخیرش با هیأت های افغانی و پاکستانی بشنویم. در کنار وی جنرال دیڤید پتریس قرار داشت که وی نیز پیام هولبروک را تقویت بخشید.جنرال پتریس اظهار داشت که این مذاکرات بیشتر از آنچه بود که توقع میرفت.

بطور واضح یک بخش زیاد این حرف ها به هدف زنده نگه داشتن تلاش های دپلوماتیک صورت میگیرد. اما بقول نویسنده بخشی ازین حرف ها با تفکر آرزومندانه نیز همراه میباشد.

روزنامه ادامه میدهد که در واقعیت امر انکشافاتی درین مذاکرات رونما گردید. اما این اینها پیشرفت های بیورکراتیک بود که ندرتاَ به تغیرات واقعی منجر میگردد. هولبروک ازین واقعیت بدرستی آگاه بود طوریکه بلادرنگ اظهار داشت که هیچکسی وعده نمیدهد که این انکشاف منجر به پیروزی در جنگ گردد. برای اولین بار وزرای داخلۀ افغانستان و پاکستان باهم نشسته و یک توافقنامۀ ابتدایی را در زمینه تشریک اطلاعات طرح نمودند.

نماینده گان سکتور های زراعت و تجارت همچنان اردو و استخبارات دوکشور نیز باهم ملاقات نمودند. پیشرفت های مربوط به تشریک اطلاعات بین دو کشور با انکشافات مثبت در میدان جنگ بخصوص اعزام شش لوای نظامی پاکستان از سرحدات هند به سوات جهت توقف پیشرفت طالبان بسوی اسلام آباد همراه بود.

واقعیت تلخ وضعیت بین افغانستان وپاکستان در مذاکرات رؤسای جمهور دوکشور با سناتوران امریکایی برملا گردید. این زمانی بود که سناتور باب کورکر از ایالت تینسی به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که پاسخ وی در برابر سوال ایکه آیا هدف ماموریت ایالات متحده در افغانستان چه است، دور ازفهم است. سناتور کورکر در یک مجلس استماعیۀ سنا با آقای هولبروک در مورد عدم اعتماد ایکه هردو رئیس جمهور باهم شریک دارند مناقشه نمود.

روزنامه از منابع حکومت امریکا مینویسد که حکومت کرزی پول بیشتری را نسبت به طالبان از عواید حاصلات خشخاش بدست میآورد و در پاکستان رهبر کشور قبلاً بنام آقای ده فیصد شهرت داشته که اشاره ای به ادعا هایی مرتبط به رشوه های آصف علی زرداری از قرار داد های حکومتی است که در زمان صدارت بینظیر بهتو خانمش بدست میآورد.

واقعیت در مورد هردو حکومت اینست که نتوانسته اند خدمات بسیار اساسی، از جمله امنیت، تعلیم، و عدالت را برای اتباع کشور های شان فراهم کنند و این دلیلی است که طالبان که دارای بعضی نظریات قوی در مورد نظم و قانون استند توانسته اند کنترول بعضی از مناطق را بدست گیرند.

همچنان روزنامۀ نیویارک پوست در شمارۀ روز پنجشنبۀ خود مینویسد که جنگ در افغانستان در سال ۲۰۰۱ یک عملیات خاص بود و در سال ۲۰۰۹ این جنگ یک عملیات خاص میباشد.

آخرین قربانی این مساعی غیر منسجم جنرال دیفید مک کیرنین بود. بروز دوشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع وی را بدنبال آن از قوماندانی عملیات افغانستان برکنار نمود که وی بخاطر در حاشیه قرار گرفتن خود اعتراض نمود.

اگر مورد تصویب کانگرس قرار بگیرد گیتس مک کیرنین را با جنرال ستان مک کریستل تعویض خواهد کرد که یک افسر سابقه دار عملیات خاص و یک قاتل زرنگ اهداف با ارزش دهشت افگنی تعویض خواهد کرد. جنگجویان قوای عملیات خاص مک کریستل چون ، قوای خاص بحریه، رینجرز و عناصر بلک یا نیڤی سیلز وظایف خشونت بار یا محرمی را انجام میدهند که دیگران از آن هراس دارند یا از انجام آن اباء میورزند.

روزنامه ادامه میدهد که گیتس اقدام درستی را اتخاذ میکند اما تاریخ گواه است که ما تا چه حد ادارۀ جنگ افغانستان را به نادرستی انجام دادیم.

بقول روزنامه دیف مک کیرنین اردو را ناکام نساخت این اردو بود که ا و را ناکام ساخت. وی به افغانستان اعزام گردید تا پشک های ناتو را سوق دهد وی به اساس طرزالعمل تدوین یافته نظامی عمل نمود اما این کتابی را کهاردو به وی داده بود غلط بوده است.

این رسالۀ مبارزه با دهشت افگنی که توسط دیفید پتریس تهیه شده بود هدف آن برگشت تغیر وضعیت بد ناشی از مشی غلط زمان رمسفیلد در عراق بود.

از جملۀ همۀ عواملی که تغیر وضعیت درعراق را ممکن ساخت اولین آن سرعتی بود که القاعده مردم محل را در حاشیه قرار داد. و عامل دوم آن از بین بردن دهشت افگنان توسط قوای عملیات خاص بود که از طریق کشتن افراد با ارزش صورت گرفت.

باوجود اینکه جنرال پتریس در مورد موثریت این ستراتیژی آنطوریکه در عراق موثر بود محتاط بوده است وی از عین تاکتیک افزایش شمار عساکر که در عراق موثر واقع شد برای محافظت اهالی حمایت نمود.

روزنامه ادامه میدهد که به نظر نمیرسد وی این نقطه را درک نموده باشد در حالیکه القاعده در عراق یک نیروی خارجه و ناخواسته پنداشته میشد طالبان باشنده گان محل استند و افراد قبایلی افغان مصالحمشترک با ما ندارند. ما به صد ها هزار عسکر و یک تعهد دهه ها نیاز داریم تا کشوری را در افغانستان اعمار کنیم.

نویسنده در پایان این مقاله مینویسد انجام درست این ماموریت در افغانستان و بر فراز سرحد در پاکستان بمفهوم حفر کردن چاه های کمتر و وادار ساختن دشمنان ما برای کندن قبر های بیشتر میباشد.

افغانستان از بسیار زمان بنام قبرستان امپراطوری ها شهرت داشته است. امروز این سرزمینقبرستان شهرت ها میشود. در حالیکه در مورد وعده های رئیس جمهور اوباما برای ترمیم وضعیت در افغانستان نگرانی وجود دارد ، با وخیم شدن وضعیت حکومت ا ز قبل در صدد ملامت نمودن افراد برای خراب شدن اوضاع میباشد.

نویسنده در اخیر مینویسد که یک عسکر خوب به یک ماموریت غلط فرستاده میشود و جنرال مک کیرنین صرف اولین قربانی آن است.

XS
SM
MD
LG