لینک های دسترسی

اولین مصاحبۀ رخشانه صابری در ایالات متحده


رخشانه صابری، خبرنگار امریکایی میگوید بعد از توقیف در ایران، ترس باعث شد تا او قبول کند که برای ایالات متحده جاسوسی میکرد.

در اولین مصاحبۀ خود بعد از رهایی، صابری به رادیوی ملی امریکا گفت او جبراً به جرم اع تراف نموده بود و او معتقد است که تصمیم او بخاطر پس گرفتن اعتراف خود مدعی العموم ایرانی را واداشت تا او را بجای آزاد ساختن، محاکمه نماید.این خبرنگار سی و دو ساله هفته گذشته بعد از سپری نمودن چهار ماه در زندان در تهران دوباره به ایالات متحده برگشت.

صابری، که تابیعت ایالات متحده و ایران را دارد، در ماه جنوری توقیف شده و به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شد. بعد از استیناف، یک محکمۀ ایرانی زمان قید را کاهش داده، امر رهای او را صادر کرد.

صابری روز پنجشنبه به ان پی آر گفت او نمیداند چرا مامورین استخباراتی ایران او را توقیف نمودند.او گفت او به اتهام خریداری مشروب الکولی و یا فعالیت خبرنگاری بدون اجازه نامه، که رسانه ها و مامورین ایرانی گزارش میدادند، توقیف نشده بود.

XS
SM
MD
LG