لینک های دسترسی

بیانات چنگیرای در مورد پیشرفت و محدودیت ها در زمبابوی


مورگن چنگیرای، صدراعظم زمبابوی میگوید حکومت وحدت کشورش به کامیابی هایی نایل شده ولی موانع در راۀ نیل به دیموکراسی حقیقی هنوز موجود است.

آقای چنگیرای بروز شنبه در مراسم افتتاح کنفرانس سالانۀ حزب جنبش تغیر دیموکراتیک صحبت میکرد.او میگوید حکومت وحدت که ۱۰۷ روز قبل تشکیل شد، برای ثبات بخشیدن به اقتصاد، قدم های جدی ای برداشته است.

صدراعظم زمبابوی میگوید تورم پولی که به ۵۰۰ ملیارد فیصد رسیده بود و در جهان بیسابقه بود، در ختم ماۀ مارچ به منفی سه فیصد پائین آمد. شفاخانه ها و مکاتب دوباره باز شده و مواد غذائی وسیعاً در دسترس قرار دارد.

اما آقای چنگیرای میگوید اعضای جنبش برای تغیر دیموکراتیک هدف تعقیب جناح های داخل حکومت قرار میگیرند و در ساحۀ حقوق بشر اصلاحات بمیان نیامده است.

او میگوید حزبش به حکمروائی قانون در زمبابوی متعهد میباشد.

XS
SM
MD
LG