لینک های دسترسی

انتخاابت پارلمانی در منطقۀ جدا شدۀ گرجستان


رای دهندگان در منطقۀ جدا شدۀ اوستیتیای جنوبی گرجستان در انتخابات پارلمانی آن منطقه اشتراک کردند. این اولین انتخابات از وقتی است که روسیه آن قلمرو را منحیث یک کشور جداگانه برسمیت شناخت.

مقامات اوستیای جنوبی گفتند یک تعداد زیاد رای دهندگان در انتخاباتی رای میدهند که چهار حزب وفادار به ادوارد کوکویتی رهبر جدائی طلب برای ۳۴ کرسی پارلمان رقابت میکنند.

ماسکو استقلال اوسیتیای جنوبی را بعد از شکست دادن کوشش نظامی گرجستان جهت بدست آوردن کنترول مجدد آن قلمرو در ماۀ آگست، برسمیت شناخت.

روسیه، باوجود احتجاجات حکومات غربی منطقۀ ابخازیۀ گرجستان را که طرفدار ماسکو است، نیز برسمیت شناخت و عساکر خود را در هر دو قلمرو مستقر ساخته است.

مخالفین کوکویتی میگویند در روزهای قبل از انتخابات ناراضیان را خاموش ساخته و منتقدین را تخویف نموده است. آنها خواستار مقاطعه با رای گیری شدند.

XS
SM
MD
LG