لینک های دسترسی

متعلمین پاکستانی آزاد ساخته شدند


مقامات پاکستان میگویند قوای آنکشور همه متعملین و کارمندانی را که توسط تندروان مظنون طالب در شمال شرق پاکستان اختطاف شده بودند، آزاد ساخته اند.

مامورین پاکستان میگویند اردو همه ۷۱ متعلم و ۹ کارمند را پس یک جنگ شدید با تندروان که در اوایل سه شنبه در وزیرستان شمالی صورت گرفت، آزاد ساختند.

اردو میگوید جنگ وقتی آغاز یافت که قوا جلو تندروان را - در حالی که آنها کوشش داشتند اختطاف شده گان را به وزیرستان جنوبی نقل دهند، گرفتد.

ار تلفات گزارشی داده نشده است.

پولیس میگوید در جریان شب گفت و شنود با تندروان از طریق مو سفیدان قبایلی جریان داشت.

XS
SM
MD
LG