لینک های دسترسی

شمار امریکاییانی که برای کسب حقوق بیکاری ثبت نام میکنند اندکی کاهش یافته است


شمار امریکاییانی که برای حقوق بیکاری ثبت نام میکنند طی هفته گذشته اندکی کاهش یافت.

گزارش روز پنجشنبۀ وزارت کار و کارگر ایالات متحده همچنان میگوید که شمار بیکارانی که از کمک دراز مدت حکومت مستفید میشوند برای اولین بار طی ۲۰ هفته حدود پانزده هزار کاهش یافته است.

بعضی از کارشناسان اقتصادی میگویند این ارقام بیانگر آنست که اقتصاد در حال بهبود است اما بازار اشتغال هنوز هم بسیار وخیم است.

یک گزارش جداگانه نشان میدهد که کارگران امریکایی طی سه ماه اول سال بیشتر مولد گردیده اند.

در حالیکه این معمولاًَ یک خبر خوش برای کارگران است، درین حالت افزایش کارآیی کارگران بیشتر از باعث کاهش اشتغال و ساعات کار توسط شرکت ها میباشد که از کارگران باقیمانده کار بیشتر استحصال میکنند.

XS
SM
MD
LG