لینک های دسترسی

افزایش تعداد بیکاران ولی کاهش در سرعت بیکاری در ایالات متحده


در ماۀ می تعداد بیکاران در ایالات متحده به ۹٫۴٪ بلند رفت که بلندترین طی ۲۵ ساله گذشته میباشد ولی سرعت بیکاری کاهش یافته است.

این گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر حاکیست که ۳۴۵ هزار نفر ماۀ گذشته بیکار شدند که کمترین تعداد از ماۀ سپتمبر باینطرف است. این تقریباً مناصفۀ تعداد بیکاران در ماه، طی شش ماۀ گذشته میباشد.

این ارقام جدید سبب شد که شاخص های عمدۀ اسهام بلند برود و قیمت یک بیرل نفت به ۷۰ دالر برسد که اولین بار از ماۀ سپتمبر باینطرف میباشد. سرمایه گزاران این ارقام کمتر از توقع را نشانۀ سپری شدن بدترین مرحلۀ پس روی اقتصادی تلقی کردند.

اما تعداد زیاد بیکاران نشان میدهد که کارفرمایان هنوز هم در قسمت استخدام کارگران جدید متردد هستند و تا وقت دیدن علائم بیشتر ختم پس روی اقتصادی منتظر میباشند.

XS
SM
MD
LG