لینک های دسترسی

ارسال توصیه های ایربس به پیلوت ها


شرکت سازندۀ طیارۀ ایرفرانس که بروز دوشنبه در اوقیانوس اتلس سقوط کرد به پیلوت ها توصیه نموده که وقتی سؤ ظن داشته باشند که آلات سنجش طیاره درست کار نمیدهد باید از طرزالعمل های معیاری استفاده کنند.

ایربس این توصیه ها را بعد ازان صادر نمود که تحقیق کنندگان امور محافظتی گفتند آلاتی که پیام های خودکار را از طیارۀ جت ایرفرانس که سقوط نمود، فرستاده، در سرعت طیاره یک نوع تناقض را نشان میداد.

ایربس بروز جمعه گفت که این یادداشت ها را بهمۀ پیلوت ها فرستاده، نه صرف پیلوت های طیارات ایربس نوع 330، مودلی که بروز دوشنبه سقوط کرد.

در عین زمان، مقامات نجات بروز پنجشنبه گفتند که موادی را که فکر میکردند لاشۀ طیارۀ جت ایرفرانس است مواد فاضله در بحر بود. رمون کردوسوRamon Cardoso، جنرال قوای هوائی برازیل بخبرنگاران گفت که تا بحال هیچ چیزی از طیارۀ ایرفرانس بدست نیامده است ولی تیم های جستجو به جستجوی آب های اوقیانوس در شمال شرق ساحل برازیل ادامه میدهند، جائی که سایر مواد کشف شده بود.


XS
SM
MD
LG